Teisė turėti atstovą

Atstovas pagal įstatymą

  • jei nukentėjusysis yra nepilnametis ar nustatyta tvarka pripažintas neveiksniu, baudžiama­ja­me procese gali turėti atstovą pagal įstatymą. Juo gali būti nepilnamečio ar neveiksnaus nu­ken­tėjusiojo tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai ar įstaigos, kuri globoja ar rūpinasi nukentėju­siuo­­ju, įgalioti asmenys (BPK 53 str. 1 ir 2 d.). Atstovu pagal įstatymą gali būti nepripažįstama ar atsisakoma leisti atstovui pagal įstatymą dalyvauti procese kaip atstovui, jei tai prieštarautų nepilnamečio ar neveiksnaus asmens interesams ar pakenktų baudžiamajam procesui (BPK 53 str. 1 ir 3 d.)
  • jei nukentėjusysis nustatyta tvarka nėra pripažintas neveiksniu, tačiau dėl senatvės, neįgalu­mo, ligos ar kitų svarbių priežasčių negali tinkamai pasinaudoti įstatymų suteiktomis teisėmis, ats­tovo pagal įstatymą teisėmis procese gali būti leidžiama dalyvauti jo šeimos nariui ar arti­majam giminaičiui (BPK 53 str. 4 d.)
  • atstovas pagal įstatymą paprastai dalyvauja procese kartu su asmeniu, kuriam atstovauja (BPK 53 str. 3 d.). Atstovas pagal įstatymą turi teisę lydėti atstovaujamą asmenį viso bau­džia­mo­jo pro­ceso metu, dalyvauti atliekant proceso veiksmus, kuriuose dalyvauja jo atstovauja­mas as­muo, ir padėti šiam asmeniui pasinaudoti įstatymų suteiktomis teisėmis (BPK 54 str. 1 d.)

Įgaliotasis atstovas

  • nukentėjusysis, taip pat ir nepilnametis ar neveiksnus, ar dėl senatvės, neįgalu­mo, ligos ar kitų svarbių priežasčių negalintis tinkamai pasinaudoti įstatymų suteiktomis teisėmis, turi teisę tu­rė­ti įgaliotąjį atstovą. Juo gali būti advokatas ar advokato pavedimu advokato padėjėjas, o iki­teisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teisėjo leidimu – ir kitas aukštąjį teisinį išsilavini­mą turintis asmuo, kurį nukentėjusysis įgaliojo atstovauti savo interesams (BPK 55 str. 1 ir 2 d.)
  • įgaliotasis atstovas gali dalyvauti procese kartu su atstovaujamu asmeniu ar vietoj atstovau­ja­mo asmens (BPK 55 str. 3 d.). Įgaliotasis atstovas turi tas pačias teises kaip ir jo atstovau­ja­mas proceso dalyvis – nukentėjusysis, įskaitant teisę dalyvauti nukentėjusiojo apklausose bei visuo­se nukentėjusiojo prašymu atliekamuose proceso veiksmuose (BPK 56 str. 1 ir 2 d.)
  • nukentėjusysis gali bet kuriuo metu atsisakyti įgaliotojo atstovo paslaugų ar pasirinkti kitą įga­liotąjį atstovą (BPK 55 str. 3 d.)
  • įgaliotasis atstovas negali būti apklausiamas dėl aplinkybių, kurias jis sužinojo atlikdamas ats­tovo pareigas (BPK 80 str. 3 p.)

Susisiekite su mumis


Įveskite savo vardą
Įveskite teisingą el. paštą
Prašome parašyti temą
Prašome parašyti žinutę
Patvirtinkite tapatybę

Copyright © 2020 | Advokatų profesinė bendrija Merkevičius, Juonys ir partneriai | Visos teises saugomos | Sprendimas Senu/<as design