Tapimas „nukentėjusiuoju“ baudžiamajame procese

Žmogus, kuris dėl nusikalstamos veikos faktiškai patyrė fizinės, turtinės ar ne­turtinės ža­los, bau­džia­majame procese nu­ken­tėjusiuoju netampa automatiškai. Nukentėjusiuoju žmo­gus turi būti pri­­­pažintas ir nukentėjusiojo procesinį statusą įgyja nuo pripažinimo nuken­tė­jusiuoju momento.

Pagal BPK 28 straipsnio 1 dalį nuo nusikalstamos veikos nuken­tė­jusį as­menį formaliu baudžiamo­jo proceso subjektu nukentėjusiuoju gali pripažinti ikiteis­mi­nio tyrimo pareigūnas, prokuroras ar teis­mas.

Atsižvelgiant į tai, ar ir kiek preliminariai (t. y. be išsamaus tyrimo) yra aišku, kad asmuo dėl nusi­kals­tamos veikos ga­lėjo patirti ar patyrė fizinę, turtinę ar neturtinę žalą, nu­ken­tė­jusiuoju as­muo pri­pažįstamas ikiteis­mi­nio tyrimo pradžioje. Įprastai tik pradėjus iki­teis­minį tyrimą. Jei dėl nusi­kals­­tamos veikos fizinę, turtinę ar neturtinę žalą patyrusio asmens pripažinimas nuken­tė­jusiuoju neįvyksta ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro iniciatyva, žalą dėl nu­si­­kalstamos veikos pa­ty­ręs asmuo turi teisę pats kreiptis į ikiteisminio tyrimo pareigūną ar prokurorą ir prašyti pripa­žin­ti jį nukentėjusiuoju.

Susisiekite su mumis


Įveskite savo vardą
Įveskite teisingą el. paštą
Prašome parašyti temą
Prašome parašyti žinutę
Patvirtinkite tapatybę

Copyright © 2020 | Advokatų profesinė bendrija Merkevičius, Juonys ir partneriai | Visos teises saugomos | Sprendimas Senu/<as design