Teisė prašyti taikyti anonimiškumą

  • jei gresia realus pavojus nukentėjusiojo, jo šeimos narių ar artimųjų giminaičių gyvybei, sveika­tai, laisvei ar turtui, tarnybos, verslo ar kitiems teisėtiems interesams, jei nukentėjusiojo pa­ro­dymai yra svarbūs baudžiamajame procese ir jei nukentėjusysis dalyvauja baudžiamajame pro­cese dėl labai sunkaus, sunkaus ar apysunkio nusikaltimo (turi būti visi šie išvardinti pagrin­dai – BPK 199 str.) ir nukentėjusysis neturi fizinių ar psichinių trūkumų, dėl kurių negalėtų tei­sin­gai suvokti turinčių bylai reikšmės dalykų ar duoti apie juos teisingų parodymų, nebuvo anks­čiau teistas už melagingų parodymų davimą bei dėl asmeninių ar savanaudiškų motyvų ga­li du­­oti melagingus parodymus prieš įtariamąjį (BPK 200 str. 2 d.), nukentėjusysis turi teisę kreip­tis į prokurorą ar ikiteisminio tyrimo pareigūną ir prašyti jam taikyti anonimiškumą (BPK 198 str. 1 d.)
  • jei nukentėjusiajam taikomas anonimiškumas, jo asmenybė baudžiamajame procese neats­klei­džia­ma: tyrimo veiksmų ir kituose bylos dokumentuose jis įvardijamas numeriu (BPK 201 str. 1 d.), niekam, išskyrus ikiteisminio tyrimo pareigūną, prokurorą ir teisėją, neleidžiama susi­pa­žin­ti su tikraisiais asmens tapatybės duomenimis, kurie saugomi atskirai nuo tyrimo me­džia­gos (BPK 201 str. 2 – 3 d.), tyrimo veiksmo protokolą pasirašo tik jį atlikęs pareigūnas (BPK 201 str. 4 d.), tyrimo veiksmų protokoluose, nutarimuose, nutartyse bei kituose bylos doku­men­tuose nerašoma informacija, iš kurios būtų galima nustatyti tyrimo veiksme dalyvavusio ar kitame dokumente paminėto nukentėjusiojo, kuriam taikomas anonimiškumas, asmens ta­patybę (BPK 201 str. 5 d.) ir t. t.

Susisiekite su mumis


Įveskite savo vardą
Įveskite teisingą el. paštą
Prašome parašyti temą
Prašome parašyti žinutę
Patvirtinkite tapatybę

Copyright © 2020 | Advokatų profesinė bendrija Merkevičius, Juonys ir partneriai | Visos teises saugomos | Sprendimas Senu/<as design