Teisė reikalauti, kad būtų nustatytas ir teisingai nubaustas nusikalstamą veiką padaręs asmuo

(BPK 44 str. 10 d.)
  • tik nukentėjusysis turi teisę inicijuoti ikiteisminį tyrimą dėl tam tikrų Baudžiamojo proceso ko­dekse išvardytų nusikalstamų veikų (BPK 167 str. 1 d.) – fizinio skausmo sukėlimo ar nežy­maus sveikatos su­trik­dymo (BK 140 str. 1 d.), grasinimo nu­žu­dyti ar sunkiai sutrikdyti sveikatą, ar žmogaus tero­ri­zavimo (BK 145 str.), žmo­gaus veiksmų lais­vės varžymo (BK 148 str.), sek­su­a­linio prieka­bia­vi­mo (BK 152 str.), šmeižimo (BK 154 str.), ne­teisėto asmens būsto ne­lie­čiamu­mo pažeidimo (BK 165 str.), neteisėto infor­ma­cijos apie as­mens privatų gyvenimą atskleidimo ar panaudo­ji­mo (BK 168 str.), turtinės žalos padarymo ap­gaule (BK 186 str.), turto sunaikinimo ar suga­di­ni­mo dėl neatsargumo (BK 188 str.), mirusio­jo atminimo paniekinimo (BK 313 str.), taip pat dėl tam tikro nesunkaus sveikatos su­trikdymo, pa­daryto dėl neatsargumo (BK 139 str. 1 d.), išža­gi­nimo (BK 149 str. 1 d.), seksualinio prievar­ta­vimo (BK 150 str. 1 d.), privertimo lytiškai san­­ty­kiau­ti (BK 151 str. 1 d.), vagystės (BK 178 str. 1 ir 4 d.), neteisėto naudojimosi energija ir ry­šių pas­laugomis (BK 179 str. 1 ir 3 d.), sukčiavimo (BK 182 str. 1 ir 3 d.), turto pasisavinimo (BK 183 str. 1 ir 3 d.), turto iššvaistymo (BK 184 str. 1 ir 3 d.), tyčinio turto sunaikinimo ar sugadinimo (BK 187 str. 1 ir 3 d.) ir savavaldžiavimo (BK 294 str. 1 d.) – nebent ikiteisminis tyrimas dėl šių nu­­sikalsta­mų veikų būtų pradėtas prokuroro reikalavimu (BPK 167 str. 2 d.)
  • baudžiamoji byla pirmosios instancijos teisme nagrinėjama tik dėl tų kaltinamųjų ir tik dėl tų nu­sikalstamų veikų, dėl kurių ji per­duota nagrinėti teisiamajame posėdyje (BPK 255 str. 1 d.), ta­čiau nukentėjusysis turi teisę iki įrodymų tyrimo teisme pabaigos pateikti teismui rašytinį pra­­­šymą „kaltinime nurodytos veikos faktines aplinkybes pakeisti iš esmės skirtingomis“ (BPK 256 str. 1 d.) ar „pakeisti kaltinime nurodytos veikos teisinį kvalifikavimą“ (BPK 256 str. 2 d.). Pateikus tokį prašymą, teismas nuosprendyje privalo motyvuotai įvertinti ir prokuroro su­­rašyto kaltinamojo akto, ir šio nukentėjusiojo prašymo pagrįstumą, kaltinamasis gali būti pri­­pažintas kaltu remiantis ar kaltinamajame akte, ar nukentėjusiojo prašyme nurody­to­mis fak­tinės aplinkybėmis ir (ar) pateiktu veikos teisiniu kvalifi­kavimu (BPK 256 str. 1 ir 2 d.). Šia tei­se nukentėjusysis gali naudotis ir apeliacinio proceso metu

Susisiekite su mumis


Įveskite savo vardą
Įveskite teisingą el. paštą
Prašome parašyti temą
Prašome parašyti žinutę
Patvirtinkite tapatybę

Copyright © 2020 | Advokatų profesinė bendrija Merkevičius, Juonys ir partneriai | Visos teises saugomos | Sprendimas Senu/<as design