Teisė gauti informaciją ar būti informuotam

  • nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiam asmeniui, kuris pats inicijavo ikiteisminio tyrimo pra­dė­jimą, t. y. kuris pateikė skundą, pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką, pra­neša­ma apie pradėtą iki­­teisminį tyrimą (BPK 166 str. 4 d.) ar atsisakymą pradėti ikiteisminį tyrimą (BPK 168 str. 3 d.)
  • ikiteisminio tyrimo metu nukentė­jusysis informuojamas apie svarbiausius šiame proceso eta­pe priimtus pro­ceso spren­dimus: iki­teis­mi­nio tyrimo sustabdymą (BPK 31 1 d.), ikiteis­mi­­­nio tyrimo pabaigimą, perduodant baudžiamąją bylą į teismą su kaltinamuoju aktu (BPK 218 str. 1 d.), prašant taikyti priverčiamąsias medicinos priemones (BPK 398 str. 3 d.), užbaigti pro­ce­są teismo baudžiamuoju įsakymu (BPK 418 str. 4 d.) ar nagrinėti bylą pagreitinto proceso tvar­ka (BPK 426 str. 2 d.), ikiteisminio tyrimo nutraukimą (BPK 214 str. 3 ir 7 d.) ir nutraukto iki­teisminio ty­rimo atnaujinimą (BPK 217 str. 8 d.)
  • nuo nusikalstamos veikos nukentėjęs asmuo informuojamas apie įtariamojo suėmimą bei turi tei­sę prašyti, kad jam būtų pranešta ir apie būsimą įtariamojo pa­­leidimą į laisvę ar įtariamojo pabėgimą iš laisvės atėmimo vietos (BPK 128 str. 4 d., 308 str. 5 d.)
  • nukentėjusysis turi teisę susipažinti su ikiteisminio tyrimo ir baudžiamosios bylos medžiaga, su­sipažinimo metu daryti šios medžiagos kopijas ar išrašus: atskirai imant, su visa ar dalimi me­­džiagos, ku­rios pagrindu buvo nuspręsta atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą (BPK 168 str. 4 d.), ekspertizės aktu (BPK 211 str. 2 d.), prokurorui leidus, su visais kitais ikiteisminio tyrimo duo­menimis, išskyrus proceso dalyvių asmens duomenis (BPK 181 str. 1 d.), su visa ar dalimi nu­traukto iki­teisminio tyrimo medžiagos (BPK 181 str. 5 d.), visa ikiteisminio tyrimo medžiaga pa­baigus ikiteisminį tyrimą (BPK 218 str. 1 ir 3 d.), nuo baudžiamosios bylos gavimo teisme die­nos su medžiaga, kuri papildomai buvo gauta po kaltinamojo akto surašymo, o teisėjo nuro­dy­tu laiku ir su bet kuria kita bylos medžiaga (BPK 237 str. 1 d.), taip pat su apeliacinės ins­tan­cijos teismui pateikta papildoma medžiaga (BPK 324 str. 5 d.)
  • teisminiuose baudžiamosios bylos nagrinėjimo etapuose nukentėjusysis informuojamas apie svar­biausius šiuose proceso etapuose atliekamus proceso veiksmus ir priimtus proceso spren­dimus ir turi teisę juose dalyvauti: teismo posėdyje, kuriame teisėjas, net nepriėmęs sprendi­mo perduoti bylą nag­ri­nė­ti teisiamajame posėdyje, sprendžia baudžiamosios bylos nutrauki­mo klausimą (BPK 235 str. 2 d.), kiekviename baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu vykstan­čia­me teismo (teisiamajame) posėdyje (BPK 236 str. 1 d., 245 str. 1 d.), apeliaciniame (BPK 319 str. 2 d.) ir kasaciniame (BPK 375 str. 2 ir 3 d.) procesuose, jei šis procesas vyksta žodžiu
  • jei byloje yra daug nukentėjusiųjų ar civilinių ieškovų, apie bylos nagrinėjimo pirmosios instan­ci­jos teisme (BPK 236 str. 2 d.) ar (ir) apeliacine tvarka (BPK 319 str. 2 ir 3 d.) vietą ir laiką jiems ga­li bū­ti pranešama specialiame interneto tinklalapyje ir proceso dalyvių nurodytais elektro­ni­nio pašto adresais
  • teisminiuose baudžiamosios bylos nagrinėjimo etapuose, prieš atliekant reikšmingus proceso veiksmus ar (ir) priimant svarbius proceso sprendimus, nukentėjusiajam išaiškinamos kiek­vie­na­me ats­ki­rame teisminio proceso etape jo turimos procesinės teisės ir pareigos: prieš įro­dy­mų tyrimą pirmosios instancijos teisme (BPK 268 str.) bei prieš pradedant bylos nagrinėjimą apeliacinės instancijos teisme (BPK 324 str. 2 d.)

Susisiekite su mumis


Įveskite savo vardą
Įveskite teisingą el. paštą
Prašome parašyti temą
Prašome parašyti žinutę
Patvirtinkite tapatybę

Copyright © 2020 | Advokatų profesinė bendrija Merkevičius, Juonys ir partneriai | Visos teises saugomos | Sprendimas Senu/<as design