Teisė reaguoti į neteisėtą procesinį elgesį

  • jei yra Baudžiamojo proceso kodekse nurodytas nušalinimo pagrindas, t. y. jei pagrįstai mano­ma, kad tam tikras baudžiamojo proceso subjektas ar dalyvis yra objektyviai ar subjektyviai ša­­­liškas, nukentėjusysis turi teisę visose baudžiamojo proceso stadijose ir etapuose pareikšti nu­šalinimą ikiteisminio tyrimo parei­gū­nui, pro­ku­rorui, ikiteisminio tyrimo teisėjui, teisėjui, gy­nė­jui, tei­sia­mojo posėdžio sekretoriui, vertė­jui, eksper­tui ir specialistui (BPK 57 str. 1 ir 2 d.)
  • jei mano, kad tam tikras proceso veiksmas ar sprendimas, ar neveikimas pažeidžia jo teises ar teisėtus in­teresus, nukentėjusysis teisę apskųsti ikiteisminio tyrimo pareigū­no, pro­kuroro, iki­teisminio tyrimo teisėjo ir visų instancijų teismų atliekamus proceso veiksmus, priimtus proce­so sprendi­mus ar neveikimą. Atskirai imant, nukentėjusysis turi teisę apskųsti visus svarbiau­sius baudžiamojo proceso eigą ir rezultatą lemiančius proceso sprendimus: ikiteisminio tyrimo pa­reigūno ar prokuroro at­sisakymą pradėti iki­teis­minį tyrimą (BPK 168 str. 5 d.), prokuroro nu­tarimą sustabdyti ikiteisminį tyrimą (BPK 31 1 d.), prokuroro neleidimą susipažinti su vi­sa ar dalimi ikiteisminio tyrimo medžiagos (BPK 181 str. 1 d.), procesinį sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą (BPK 214 str. 4 – 5 d., 215 str. 4 d.), prokuroro sprendimą užbaigti procesą teis­mo baudžiamuoju įsakymu (BPK 418 str. 4 d.), neįsiteisėjusį pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir nutartį apeliacine tvarka bet kokiais pagrindais ir motyvais (BPK 312 str. 1 d.), o įsi­teisėjusį pirmosios ar apeliacinės instancijos teismo nuosprendį ar nutartį kasacine tvarka (BPK 367 str. 1 d.)

Susisiekite su mumis


Įveskite savo vardą
Įveskite teisingą el. paštą
Prašome parašyti temą
Prašome parašyti žinutę
Patvirtinkite tapatybę

Copyright © 2020 | Advokatų profesinė bendrija Merkevičius, Juonys ir partneriai | Visos teises saugomos | Sprendimas Senu/<as design